METODOLOGIA


EL NOSTRE PROJECTE METODOLÒGIC

Partim del punt que l’infant és l’eix vertebrador de l’escola bressol i per tant la metodologia respon a l’interès primordial dels infants en cada moment evolutiu, per afavorir el seu creixement integral, a partir de les experiències i la pròpia acció.

La coeducació és un principi bàsic en tots els plantejaments educatius que es portin a terme a l’escola. Els missatges que transmet l’Escola Bressol, han de ser els mateixos per les nenes com pels nens, evitant presentar uns models d’identificació pensats per valorar la imatge i els comportaments d’un dels sexes per sobre de l’altre. Per tant apostem per un model integrador i que fomenti la igualtat d’oportunitats.

L’atenció a la diversitat es promourà de manera que es garanteixi el respecte a les necessitats individuals de tots els infants i en aquest sentit es promourà l’educació per la igualtat d’oportunitats.

La trasnversalitat d’alguns aspectes curriculars ens permetrà anar introduint altres aspectes educatius, com poden ser l’atenció a la diversitat que es promourà de manera que es garanteixi el respecte a les necessitats individuals de tots els infants, el respecte a l’entorn natural, dels espais i recursos materials, el descobriment de les festes populars que ens permeten apropar a l’infant al saber popular, el català com a llengua vehicular de l’escola, per tant els documents, activitats, informacions, etc.  seran en català.

El treball en equip forma part d’aquesta proposta metodològica. Vetllarem perquè el treball que es duu a terme a l’escola bressol tingui una continuïtat, i estigui plantejat globalment.

La participació activa , entesa com a un procés dinàmic en el que les educadores, a partir dels objectius, fan a l’infant protagonista del seu procés de desenvolupament i creixement, mitjançant tasques de experimentació i tota mena de vivències amb participació activa de l’infant.

La individualització en el que es té en compte el moment evolutiu de cada nen o nena per afavorir el seu creixement integral i harmònic a partir de l’experiència i la pròpia acció de l’infant, des del punt de vista que esdevé una funció constructora i estructuradora de la pròpia personalitat.

La comunicació i coordinació entre l’escola i la família és bàsica, donat que educar vol dir compartir els avenços de cada infant per tal d’ampliar la seva experiència i per això és important que els dos ambients en els que es desenvolupa siguin coherents. L’escola donarà suport i atenció a les famílies que facin una demanda d’ajuda a nivell educatiu, aquests suport es farà en un pla d’igualtat amb la família, mai des d’una perspectiva alliçonadora sinó col·laboradora.

El centre d’interès serà l’eix que enllaçarà totes les activitats que es facin a l’escola, aquest centre ha de ser quelcom proper a l’infant i que ens faciliti  desenvolupar els objectius proposats en el projecte escolar. Proposem com a centre d’interès les estacions de l’any i les festes populars que trobem a cada època de l’any. Això ens permetrà fer arribar a l’escola les coses que estan passant a l’entorn familiar i cultural del nostre poble en cada moment puntual ( les fires, Nadal, carnestoltes...)

Els projectes seran una eina que permetrà proporcionar experiències diverses als infants i posar al seu abast el nostre patrimoni cultural i social, i també els aproparem amb món rural i natural. Sobretot donarem importància als que fan referència al món de la música, l’art i el cultiu del nostre hort. Inicialment proposem tres projectes per aquesta fi:

Ø  “Taller d’art: portem l’art a l’escola”

Ø  “Taller de música: la música ens ajuda a créixer”

Ø  “L’hort de la llar: cuidem, creixem, produïm...”

Entenem la metodologia de l’Escola Bressol de forma global, ja que, en aquestes edats els aprenentatges parteixen de l’entorn més proper a l’infant i aquest entorn és, als seus ulls, concebut com a tot. Apostem per un mètode global perquè a partir dels interessos reals dels infants, es potencia el major nombre possible de relacions entre el que ja coneix i la nova informació i perquè respon a la individualitat de cada infant.

L’educadora pren la seva funció en l’organització de l’ambient d’aprenentatge i en la mediació entre l’infant i el seu entorn i com a comunicador del bagatge cultural i social. Es fomenten les actituds positives vers els aprenentatges, tot estimulant la curiositat, l’observació de l’entorn i  l’ interès per la descoberta que esdevé el punt de partida i la base perquè els infants desenvolupin el gust per aprendre.

El joc ajuda a l’infant a  elaborar les seves experiències adaptant-les a les seves necessitats, el que afavoreix l’equilibri i domini d’ell mateix i potencia que l’infant es relacioni amb els seus iguals i aprengui valors de convivència ( compartir, respecte i diàleg). És una activitat vital i indispensable pel desenvolupament integral de l’infant, és per això que es potenciarà el joc a partir de l’organització de les aules en racons de joc donant espai al joc espontani i lliure, ja sigui a la mateixa classe o altres espais de l’escola, com poden ser l’aula polivalent, el pati, etc...

Es combinaran aquests moments de joc lliure amb les activitats als racons on es proposaran uns espais amb activitats dirigides per l’educadora, on es desenvoluparan diferents projectes de contingut social, natural i cultural: l’ús del llenguatge, el coneixement d’elements de la cultura popular, la música, l’art, l’anglès, la psicomotricitat i l’hort.

També es dedicaran espais per la descoberta de l’entorn més proper: el barri, l’entorn natural de l’escola i el seu entorn social i humà, col·laborant amb altres entitats del barri fent activitats conjuntes.

Es fomentarà l’autonomia i la iniciativa de l’infant procurant que visqui experiències d’èxit en aquest sentit, fent que els intents sense resultats satisfactoris esdevinguin un èxit en el procés del seu aprenentatge.

Les rutines diàries i l’educació dels hàbits són molt importants però també ho és l’assentament d’uns primers coneixements bàsics, el desenvolupament emocional de l’infant, el desenvolupament social i el descobriment de l’entorn més proper.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada